Grondonderzoek

Onderzoek “meten is weten”
Een goed gewas begint bij een gezonde bodem. De bodem is het uitgangspunt voor de groei van ieder gewas.
Per gewas verschilt de behoefte aan plantvoedende stoffen. Inzicht in de (mineralen) samenstelling van de grond is dan ook belangrijk.Zo weet u of bemesting nodig is en in welke mate en in welke verhouding mest gestrooid moet worden, ook de structuur (afslipbaar, korrelgrootte, zuurstof en waterhuishouding e.d.) zijn van groot belang. Alle factoren samen zijn bepalend voor het advies wat er gegeven dient te worden. Structuurverbeterende maatregelen maken dan ook vaak deel uit van het advies  Door middel van het stellen van de juiste diagnose van tuin en bodem kan bij aanleg, renovatie of andere groenprojecten direct een goed plan van aanpak opgesteld worden.

Onderzoek

–           geeft inzicht in de voedingstoestand in de bodem
–           geeft zekerheid t.a.v. de te geven dosering en product
–           geeft meer inzicht in de structuur en verdichtingAfbeelding66
–           resulteert in betere uitstoeling/groei van de planten

Onderzocht kunnen worden:

–           afslibbaarheid
–           % Lutum
–           % Organische stof
–           % CaCO3
–           N, K, P, MgO
–           pH, CEC*
–           verdichting
–           storende lagen
–           nematoden
–           schimmels enz

*CEC is de afkorting van Cation Exchange Capacity ofwel de kationen uitwisselcapaciteit. In gewoon Nederlands betekent het: hoeveel voedingsstoffen kunnen aan het klei-humus-complex worden gebonden. De CEC kan bezet zijn met Ca, Mg, K, Na en in mindere mate met NH4+ , Al, Fe, Mn en H+. CEC geeft informatie over de capaciteit van de bodem om voedingsstoffen vast te houden en na te leveren. Tevens is de hoeveelheid en verhouding van voedingsstoffen aan het klei-humus-complex van belang voor de structuur. Voldoende calcium bij de kleiplaatjes is van groot belang voor de structuur. Bij teveel kalium of magnesium aan de klei of bij een tekort aan calcium zal een slechtere structuur van de bodem ontstaan.

Perceelscan of uitgebreider onderzoek/advies
Indien een uitgebreider onderzoek nodig is kan er ook een totale scan gemaakt worden. Hierbij wordt  naast een bodemmonster ook gekeken naar de structuur, verdichting, storende lagen enz  onder meer door het maken van een profiel en indien nodig wordt er een o.a. ook bladmonster genomen. De kosten van een scan zijn per project verschillend en zijn op basis van uren input. Een scan gaat een stap verder dan alleen het nemen van een grondmonster.

Algemeen advies:

Laat bij probleemgronden 1 x per 3 jaar een bodemonderzoek uitvoeren.
Bij “gewone” gronden is eenmalig bemonsteren vaak afdoende of 1 x per 5/10 jaar.
Drainwater en overige onderzoeken.
Tevens bestaat de mogelijkheid om drain- en bron water te onderzoeken.

Ook worden er bladanalyses gemaakt en wordt aaltjes of mycro-organismen onderzoek uitgevoerd.